תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

תקנון שימוש באתר ותרומה כספית

כללי: הסכמה לתקנון תרומות ואופן השימוש

הינך גולש/ת באתר הרשמי של עמותת "שותפות מגן ישראלית" ע"ר מס' 580693117 (להלן: "שותפות מגן"), שתכליתו להציג את פעילותה של העמותה, יעדיה, ומטרותיה ומשמש גם גיוס תרומות עבור העמותה.
כל שימוש שייעשה באתר האינטרנט על ידיך, לרבות תרומה, מהווה את הסכמתך כמשתמש בו לנהוג בכפוף לתקנון זה ולפיו. שימוש באתר מהווה הצהרה בדבר הסכמה זו. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנך מתבקש/ת שלא לעשות שימוש באתר האינטרנט של שותפות מגן.

שותפות מגן מאפשרת לגולשים לתרום סכומי כסף לטובת פעילות שותפות מגן באמצעות אתר זה, בדרך קלה, נוחה ומהירה בכרטיס אשראי (בתרומה חד פעמית ו/או בהוראת קבע חודשית).

הינך מאשר/ת שגילך הוא לפחות 18 שנים, שקראת את התקנון במלואו והנך מסכים/ה לפעול על פיו, על פי מדיניות האתר ומדיניות הפרטיות המצוינת בו.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

שותפות מגן לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה הבלעדית. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה יובאו להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.

תרומה:

בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת פרטי הכרטיס מול חברת האשראי ולרבות פרטי זהותך כפי שהקשת בתהליך התרומה, ולאחריה תקבל/י אישור מיידי לביצוע העסקה או דחייתה. פעולת התשלום מאובטחת בתקנים המחמירים והנדרשים על ידי חברות הסליקה בישראל. עם אישור העסקה תישלח אליך הודעת דוא"ל ובה קבלה בגין התרומה שבוצעה.
היה והפעולה לא אושרה על ידי חברת האשראי, תקבל/י הודעה על אי ביצועה. להשלמת הפעולה עליך ליצור קשר טלפוני עם שותפות מגן, למס' הטלפון שבאתר.
אנא מלא/י את פרטיך האישיים באופן מלא ומדויק, מילוי פרטים כוזבים בטופס התרומה או מתן פרטים שגויים בזדון מהווה עבירה פלילית. תורם או גולש שיעבור עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

ביטול תרומה:

ברצונך לבטל תרומה לאחר ביצועה באתר – תהיה/י רשאי/ת לפנות אלינו בבקשה לשינוי פרטי החיוב ו/או ביטולו.
חשוב: על פי חוק הגנת הצרכן 1981, ניתן לבטל כל עסקה שנעשתה באתר בתוך 30 יום מיום שבוצעה באמצעות פנייה בדוא"ל או באמצעות פניה טלפונית אלינו. שותפות מגן תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי.
תשומת ליבך כי במידה וחברת האשראי תחייב את שותפות מגן בעמלה בגין פעולת הביטול או בעבור פעולת החיוב שבוטלה, תחויב/י בעמלה כאמור. ככל ותבקש/י לשנות את סכום התמורה – אנו נבצע שינוי הסכום על פי בקשתך.

פרטיות ואבטחת מידע:

שותפות מגן מכירה בחובתה לשמור על פרטיות הגולשים והתורמים באתר. אנו מבטיחים כי פרטיך לא יועברו לאף גורם שלישי, מלבד לחברת האשראי, לשם ביצוע פעולת התרומה בלבד על פי פרטי הביצוע. שותפות מגן שומרת על זכותה לשלוח בדיוור ישיר (באמצעות דוא"ל) מידע על פעילותה ופרסום ניוזלטר בתחומי פועלה לגולשים שמילאו פרטיהם באתר והביעו הסכמתם לקבלת דיוור ישיר.

בכל דיוור תוכל/י להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה, בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 או לחלופין באמצעות פניה ישירה אלינו בדוא"ל לשם הסרה מרשימת הדיוור כאמור.

בעת השימוש באתר, שותפות מגן שומרת על זכותה לאיסוף מידע על אופן השימוש באתר, לרבות מידע שנקרא ו/או נצרך באמצעות האתר ו/או דרכו ולרבות בדבר נתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. שותפות מגן שומרת על זכותה להשתמש במידע זה לצרכיה בלבד, לרבות פילוחו לנתונים סטטיסטיים כדי לייעל את השימוש ואת חווית המשתמש בו.

אתר זה עושה שימוש בקבצי "עוגיות" (cookies) לצורך פעילותו השוטפת ואבטחת המידע בו ולצורך שיפור חווית המשתמש בו, על ידי התאמתו להעדפות הגולשים. ה"עוגיות" הן למעשה קבצי טקסט המיוצרים על ידי הדפדפן דרכו מתבצע השימוש באתר, המכילים מידע אודות נתוני הגלישה של כל משתמש באתר. כמו כן, יתכן ויעשה שימוש בקבצי "עוגיות" שמקורם בצדדים שלישיים כמו גוגל ופייסבוק.

ניתן לנטרל את שמירת "העוגיות" על ידי שינוי הגדרות בדפדפן באמצעותו הינך גולש/ת. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי נטרול אופציה זו עלולה לפגום בחוויית הגלישה באתר ולגרום לכך ששירותים מסוימים באתר לא יהיו זמינים או פעילים (באתרנו ו/או באתרים אחרים).

אנו מייחסים חשיבות עליונה לשמירה על המידע של גולשי האתר ועושים כמיטב יכולתנו לשמור עליו. יחד עם זאת, אין אנו יכולים להבטיח באופן מוחלט שהמידע יהיה חסין לחלוטין מכל פריצה ו/או שימוש בלתי מורשה ולכן איננו יכולים להתחייב לכך. לכן, בעת שימוש באתר הינך מאשר/ת כי הדבר מובן לך וכי הנך מבין/ה זאת ומסכים/ה לכך.

על אף האמור לעיל, שותפות מגן תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, רק במקרים שלהלן –
במקרה שבו תפר/י את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע/י באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידינו כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

אם יתקבל בידי שותפות מגן צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לנו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין שותפות מגן ו/או מי מטעמה;

אם שותפות מגן תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה ששותפות מגן תשנה את המבנה המשפטי שלה, לרבות במקרה בו תעבור פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – תהיה שותפות מגן זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;

במקרה שבו על–פי בקשתך המפורשת בכתב (לרבות בהודעת טקסט) תידרש שותפות מגן להעביר את המידע ואת הפרטים לצד שלישי.